Stadgar


Stadgar för Ivösjöns fiskevårdsförening  rev. 2019-01


§ 1. Föreningens ändamål.


Föreningen har till ändamål att, genom arrendeavtal med Ivösjöns fiskevårdområdesförening och Levrasjöns fiskevårdsområdesförening, förvalta Ivösjön, Levrasjön och tillrinnande vatten på ett långsiktigt hållbart sätt med syfte att skapa ett givande fiske och friska vatten.


För att uppnå detta ska föreningen:

1. Införa nödvändiga och ändamålsenliga föreskrifter för fisket i sjön. 

2. Bedriva en fisketillsyn i syfte att ha en god efterlevnad av föreskrifterna.

3. Genomföra ändamålsenliga fiskevårdsåtgärder.

4. Verka för en god vatten- och miljövård i sjön.

5. Arbeta för att höja medlemmarnas intresse för fiske och fiskevård.

6. Bevaka och tillvarata medlemmarnas intresse i form av bra fiskemöjligheter.

7. Verka för att väcka intresse för fisket i föreningens vatten hos lokalbefolkningen.


§ 2. Medlemmar och avgifter.


Mom. 1. Föreningen består av två kategorier medlemmar, här kallad A-medlem och B-medlem.

Mom. 2. A-medlem är den person som är delägare i Ivösjöns fiskevårdsområde (fiskerättsägare), och som till föreningen inbetalar den årsavgift som fastställs genom nyttjanderättsavtalet med fiskevårdsområdet.

Mom. 3. B-medlem är varje för fisket och fiskevården intresserad person, som till föreningen erlägger en av årsmötet beslutad årsavgift.

Mom. 4. Om årsmötet så beslutar, betalar nya medlemmar inträdes- och registreringsavgift.

Mom. 5. Årsavgifterna avser avgift för både medlems- och fiskekort.

Mom. 6. Medlemskort gäller kalenderår 1 januari till 31 december.

Mom. 7. Till övriga tillhandahålles 1-dygnskort eller 10-dygnskort, mot en avgift beslutad av årsmötet, vilka gäller enbart för spinnfiske, pimpel, mete och dragrodd.

Mom 8.  Med stöd av uppdrag från Ivösjöns FVOF kan kontrollavgift tas ut av medlem eller fiskekortsköpare som bryter mot dessa stadgar eller föreningens fiskeregler som utfärdats med stöd av dessa stagar. Maxbelopp på kontrollavgiften fastställs på årsmötet.

Mom 9. Medlem som bryter mot dessa stadgar eller föreningens fiskeregler som utfärdats med stöd av dessa stagar kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.


§ 3. Föreningen förvaltning. 


Mom. 1. Ordförande väljs av årsmötet. Jämte ordförande förvaltas föreningen av en styrelse som består av 12-16 ledamöter, varav en del bör vara delägare i fiskevårdsområdet. Föreningen har sitt säte i Bromölla.


Mom. 2. Ledamöterna väljs för en tid av två år, med halva antalet ena året och andra halvan följande år.


Mom. 3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör samt arbetsutskott om 6-10 ledamöter.


Mom. 4 Styrelsen sammanträder alltid före ordinarie föreningsmöte och i övrigt när omständigheterna så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.


Mom. 5. Föreningen håller årsmöte en gång årligen och senast den 1 mars. Kallelse till årsmöte utfärdas genom annons i Kristianstadsbladet andra lördagen i januari. Extra föreningsstämma hålls efter beslut av styrelsen och kallelse till denna sker minst 8 dagar före sammanträdet.


Mom. 6. Vid alla sammanträden har medlemmar en röst. Frånvarande medlem kan rösta genom fullmakt, dock må ingen utöva rösträtt för mer än en frånvarande medlem. Alla val sker med acklamation såvida sammanträdet ej beslutar annorlunda. Alla val och beslut avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


Mom 7. Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår


Mom 8. Motion till årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast 1 november året innan årsmötet.


Mom. 9. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Fastställande av dagordning

6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst

7. Styrelsens och kommittéernas berättelser.

8. Ekonomisk rapport

9. Revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

12. Val av ordförande för ett år.

13. Val av två revisorer jämte suppleanter.

14. Val av valberedning

15. Behandling av inkomna motioner

16. Val av tillsynssektion.

17. Val av tävlingskommittéer.

18. Beslut om ersättning till styrelse och kommittéer

19. Fastställande av fiskevårdande åtgärder för det kommande verksamhetsåret.

20. Utgivandet av fisksumpen.

21. Beslut om avgifter.

22. Fastställande av budget

23. Fiskestatistik

24. Övriga ärenden.

25. Tid och plats för kommande årsmöte

26. Avslutning


Mom. 10 Firmatecknare

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.Mom. 11. Styrelsens uppdrag


Styrelsen åligger att:


- verkställa av årsmötet fattade beslut

- verka för främjandet av föreningens ändamål,

- förvalta och ansvara för föreningens tillgångar,

- besluta om ärenden som ska behandlas av föreningen,

- förbereda och ta ställning till ärenden som ska behandlas av årsmötet,

- besluta om plats för föreningens årsmöte,

- senast den 15 januari överlämna föregående års bokslut och övriga handlingar

   som krävs till föreningens revisor,

- avge verksamhetsberättelse över föregående verksamhetsår,

- upprätta förslag till budget och aktiviteter inom föreningen samt föreslå

  medlemsavgift,

- ansvara för att erforderligt antal fisketillsynsmän förordnas


Mom. 12. Förslag till ändring av dessa stadgar ska vara skriftligen avfattade och beslutas av årsmötet.


Mom. 13. Beslut om föreningens upplösning ska för att vara gällande fattas vid två på varandra följande årsmöten. Har föreningen blivit upplöst ska tillgångarna överlämnas till Ivösjöns fiskevårdsområdesförening om denna består, i annat fall till länets hushållningssällskap för att av detta användas till fiskets främjande inom föreningens verksamhetsområde.

 


Fiskeregler


Obs! För de som enbart löst fiskekort är rätten att fiska begränsad till spinnfiske, pimpel, mete och släpfiske/dragrodd med högst 2 spön per båt. I övrigt gäller samma regler.


1§Fiskets bedrivande.  


Mom. 1. Medlemskortet berättigar till följande fiskeutövande: Spinn, pimpel, mete, angeldon, håv, dragrodd, trolling, nät, långrev och ryssjor. Fiske med mekaniska krokar s.k. saxar är inte tillåtet.


Mom. 2. Medlem och fiskekortsköpare ska kunna visa upp legitimation när man fiskar.


Mom. 3. Utanför stranden av fastigheten Årup 1:1 får fiske inte bedrivas med fasta och rörliga redskap.


Mom. 4. Begränsning av användningen av vissa redskap. Varje medlem får använda högst 100 meter nät, två dubbla eller fyra enkla ryssjor med en höjd lägre än en meter och försedda med två 60 mm stora flyktöppningar på var sin sida i fiskhuset, långrev med maximalt 300 krok. Redskapen får ej stå ute längre tid än två dygn utan att vittjas. Samtliga utsatta redskap ska i båda ändar, vara utmärkta med flaggvakare, som mäter minst 40 cm ovan vattenytan eller alternativ märkning som är lika synlig samt märkta med ägarens namn, adress och telefonnummer. Kräftburar kan dock märkas ut med mindre men tydliga flöten.


Mom 5. Med stöd av äganderätt får A-medlemmar rätt att fiska med gäddryssja och liknande.


Mom 6. Öring är fredad 1 oktober t.o.m. 31 december.


Mom. 7. Ål och mal är fredade arter och ska omedelbart återutsättas i sjön. Fångad mal ska om möjligt fotograferas och rapporteras till föreningen innan återutsättningen om det är möjligt utan att skada fisken.


Mom. 8. Signalkräftor får fiskas från kl.17.00 andra onsdagen i augusti till och med den 15 september. Varje medlem får använda 10 burar eller mjärdar.


Mom 9. Följande minimimått gäller:


Öring 50 cm

Kräftor 10 cm

Gädda 45 cm

Gös 45 cm


Fångad fisk eller kräftor som understiger minimimåttet ska omedelbart återutsättas i sjön.


Ivösjöns fiskevårdsförening rekommenderar att gäddor för konsumtion ska vara mellan 45 och 75 cm och att större gäddor återutsätts. Om gäddan är skadad eller om man av andra skäl vill behålla en större gädda så är det helt i sin ordning att avliva och behålla gäddan.


Mom.10. Utanför Byån och Holjeån finns fredningsområden inom vilka fiske med nät är förbjudet från 1 september till och med 31 december.

Fredningsområden för gösens lek finns i Östrevik, söder om Ivön och kring Stora Danmark inom vilka allt fiske är förbjudet från 1 maj till och med 15 juni. Se karta i Fisksumpen och på hemsidan.


§ 2 Övriga regler.


Mom. 1. Vid fiske med nät måste de personer som deltar i fisket vara närvarande vid sättning och vittjning. Flera medlemmars nät får sammanlänkas om detta tydligt framgår av märkningen. Om nätlängden överstiger 100 m ska en vakare även sättas i mittdelen av nätet.


Mom. 2. Då is täcker sjöarna gäller följande:

1. Utsatta redskap ska vara tydligt märkta med namnbrickor. Samtliga hål ska vara tydligt markerade med ruskor, även efter fiskets avslutande.

2. Angelfiske eller ismete är tillåtet med högst 10 redskap.


Mom. 3. Vid trollingfiske får högst 10 drag, t.ex. wobbler, användas samtidigt per båt.


Mom. 4. Ungdom under 15 år får fiska utan att lösa fiskekort.


Mom. 5. Fiske får inte ske med kommersiellt syfte.


Mom. 6. För att ge underlag för en god förvalting av fiskbestånden är varje medlem skyldig att föra noggrann fångststatistik över fisket samt att varje år inom föreskriven redovisa den i enlighet med information i Fisksumpen.


Mom. 7. Vid återutsättning av fisk ska fisken hanteras på så vis att risken att skada fisken minimeras. Detta innebär att fisken hanteras med blöta händer, dras upp och återutsätts så snabbt som möjligt och om möjligt krokas av i vattnet, men om så inte är möjligt ska större fisk inte lyftas upp i huvud eller stjärt. Vid fiske där syftet är att återutsätta fisken ska hullingarna på krokarna minimeras samt nödvändiga redskap för en skonsam återutsättning finnas till hands.   


Mom 8. Vid fiske med betesfisk ska fisken hanteras på ett så skonsamt sätt som möjligt för att undvika onödigt lidande för fisken.


Mom. 9 All fisk som skall behållas ska omgående placeras i fisksump eller avlivas.


§ 3. Tillsyn.


Tillsynsmännen som är förordnade inom föreningens vatten har tjänstetecken och av Länsstyrelsen utfärdade förordnande. De har till uppgift att övervaka att dessa regler följs. Fisketillsynsmännen har tolkningsföreträde vid tolkningen av dessa fiskeregler. Fisketillsynsmännen har rätt att beslagta redskap som saknar märkning samt om fiskaren ej löst fiskekort eller medlemskort och överlämna dem till polisen. Vidare har tillsynsmännen å föreningens vägnar rätt att beslagta fisk. Tillsynen bevakar också att de fiskande visar hänsyn till varandras fiskesätt, etc. Varje medlem har skyldighet att anmäla obehöriga fiskare och brott mot föreskrifterna till tillsynen. Vid brott mot dessa regler kan medlem efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Brott mot föreskrifterna kan bestraffas genom kontrollavgift på upp till 2 000 kr om fisketillsynsman utdelar alternativt polisanmälas.


§ 4 Undantag från fiskeregler


På ansökan från medlem kan föreningens styrelses arbetsutskott besluta om undantag från dessa regler om det finns goda motiv och undantaget inte äventyrar målsättningen med aktuell fiskeregel.© Copyright 2017. All Rights Reserved Ivösjöns Fiskevårdsförening .