Fiskeregler

FiskereglerObs! För de som enbart löst fiskekort är rätten att fiska begränsad till spinnfiske, pimpel, mete och släpfiske/dragrodd med högst 2 spön per båt. I övrigt gäller samma regler.


1§Fiskets bedrivande. 


Mom. 1. Medlemskortet berättigar till följande fiskeutövande: Spinn, pimpel, mete, angeldon, håv, dragrodd, trolling, nät, långrev och ryssjor. Fiske med mekaniska krokar s.k. saxar är inte tillåtet.


Mom. 2. Medlem och fiskekortsköpare ska kunna visa upp legitimation när man fiskar.


Mom. 3. Utanför stranden av fastigheten Årup 1:1 får fiske inte bedrivas med fasta och rörliga redskap.


Mom. 4. Begränsning av användningen av vissa redskap. Varje medlem får använda högst 100 meter nät, två dubbla eller fyra enkla ryssjor med en höjd lägre än en meter och försedda med två 60 mm stora flyktöppningar på var sin sida i fiskhuset, långrev med maximalt 300 krok. Redskapen får ej stå ute längre tid än två dygn utan att vittjas. Samtliga utsatta redskap ska i båda ändar, vara utmärkta med flaggvakare, som mäter minst 40 cm ovan vattenytan eller alternativ märkning som är lika synlig samt märkta med ägarens namn, adress och telefonnummer. Kräftburar kan dock märkas ut med mindre men tydliga flöten.


Mom 5. Med stöd av äganderätt får A-medlemmar rätt att fiska med gäddryssja och liknande.


Mom 6. Öring är fredad 1 oktober t.o.m. 31 december.


Mom. 7. Ål och mal är fredade arter och ska omedelbart återutsättas i sjön. Fångad mal ska om möjligt fotograferas och rapporteras till föreningen innan återutsättningen om det är möjligt utan att skada fisken.


Mom. 8. Signalkräftor får fiskas från kl.17.00 andra onsdagen i augusti till och med den 15 september. Varje medlem får använda 10 burar eller mjärdar.


Mom 9. Följande minimimått gäller:


Öring      50 cm


Kräftor   10 cm


Gädda    45 cm


Gös        45 cmFångad fisk eller kräftor som understiger minimimåttet ska omedelbart återutsättas i sjön.

Ivösjöns fiskevårdsförening rekommenderar att gäddor för konsumtion ska vara mellan 45 och 75 cm och att större gäddor återutsätts. Om gäddan är skadad eller om man av andra skäl vill behålla en större gädda så är det helt i sin ordning att avliva och behålla gäddan.

Mom.10. Utanför Byån och Holjeån finns fredningsområden inom vilka fiske med nät är förbjudet från 1 september till och med 31 december.

Fredningsområden för gösens lek finns i Östrevik, söder om Ivön och kring Stora Danmark inom vilka allt fiske är förbjudet från 1 maj till och med 15 juni. Se karta i Fisksumpen och på hemsidan.


§ 2 Övriga regler.


Mom. 1. Vid fiske med nät måste de personer som deltar i fisket vara närvarande vid sättning och vittjning. Flera medlemmars nät får sammanlänkas om detta tydligt framgår av märkningen. Om nätlängden överstiger 100 m ska en vakare även sättas i mittdelen av nätet.


Mom. 2. Då is täcker sjöarna gäller följande:

1. Utsatta redskap ska vara tydligt märkta med namnbrickor. Samtliga hål ska vara tydligt markerade med ruskor, även efter fiskets avslutande.

2. Angelfiske eller ismete är tillåtet med högst 10 redskap.


Mom. 3. Vid trollingfiske får högst 10 drag, t.ex. wobbler, användas samtidigt per båt.


Mom. 4. Ungdom under 15 år får fiska utan att lösa fiskekort.


Mom. 5. Fiske får inte ske med kommersiellt syfte.


Mom. 6. För att ge underlag för en god förvalting av fiskbestånden är varje medlem skyldig att föra noggrann fångststatistik över fisket samt att varje år inom föreskriven redovisa den i enlighet med information i Fisksumpen.


Mom. 7. Vid återutsättning av fisk ska fisken hanteras på så vis att risken att skada fisken minimeras. Detta innebär att fisken hanteras med blöta händer, dras upp och återutsätts så snabbt som möjligt och om möjligt krokas av i vattnet, men om så inte är möjligt ska större fisk inte lyftas upp i huvud eller stjärt. Vid fiske där syftet är att återutsätta fisken ska hullingarna på krokarna minimeras samt nödvändiga redskap för en skonsam återutsättning finnas till hands.   


Mom 8. Vid fiske med betesfisk ska fisken hanteras på ett så skonsamt sätt som möjligt för att undvika onödigt lidande för fisken.


Mom. 9 All fisk som skall behållas ska omgående placeras i fisksump eller avlivas.


§ 3. Tillsyn.


Tillsynsmännen som är förordnade inom föreningens vatten har tjänstetecken och av Länsstyrelsen utfärdade förordnande. De har till uppgift att övervaka att dessa regler följs. Fisketillsynsmännen har tolkningsföreträde vid tolkningen av dessa fiskeregler. Fisketillsynsmännen har rätt att beslagta redskap som saknar märkning samt om fiskaren ej löst fiskekort eller medlemskort och överlämna dem till polisen. Vidare har tillsynsmännen å föreningens vägnar rätt att beslagta fisk. Tillsynen bevakar också att de fiskande visar hänsyn till varandras fiskesätt, etc. Varje medlem har skyldighet att anmäla obehöriga fiskare och brott mot föreskrifterna till tillsynen. Vid brott mot dessa regler kan medlem efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Brott mot föreskrifterna kan bestraffas genom kontrollavgift på upp till 2 000 kr om fisketillsynsman utdelar alternativt polisanmälas.


§ 4 Undantag från fiskeregler


På ansökan från medlem kan föreningens styrelses arbetsutskott besluta om undantag från dessa regler om det finns goda motiv och undantaget inte äventyrar målsättningen med aktuell fiskeregel.


© Copyright 2017. All Rights Reserved Ivösjöns Fiskevårdsförening .